Fakülteler

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fakültemiz 1996 yılındaki Sağlık Şurasında alınan karardan sonra; 10 Ekim 1996 tarih ve 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Sağlık Meslek Liselerinin Sağlık Yüksekokullarına dönüştürülmesi sonucunda Düzce Sağlık Meslek Lisesi..

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fakültemiz 1996 yılındaki Sağlık Şurasında alınan karardan sonra; 10 Ekim 1996 tarih ve 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Sağlık Meslek Liselerinin Sağlık Yüksekokullarına dönüştürülmesi sonucunda Düzce Sağlık Meslek Lisesi de Düzce Sağlık Yüksekokulu adıyla A.İ.B.Ü. ‘ne bağlanmıştır. 10 yıl boyunca adı geçen Üniversite için hizmet verdikten sonra 2006 yılında Düzce Üniversitesi’nin kurulmasıyla Üniversitemiz bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetini sürdürmektedir. 12 Ocak 2017 tarih ve 29946 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 12 Aralık 2016 tarih ve 9648 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Sağlık Yüksekokulu kapatılarak yerine Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur.

Fakültemiz Konuralp Yerleşkesinde Orman Fakültesi binasında hizmet vermektedir. 

 

Fakültemizin amacı; Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, evrensel değerleri benimseyen, bu doğrultuda kişisel değerlerini geliştirmiş, insan ve hasta haklarına saygılı, bilimsel düşünce sistemine sahip,  araştırma, uygulama ve eğitim becerileri gelişmiş, yeniliğe açık, girişimci, sorumluluk sahibi mezunlar yetiştirmektir.

 

Bölümler;
  1. Hemşirelik Bölümü
  2. Sosyal Hizmet Bölümü
  3. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  4. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

 

 

Hemşirelik Bölümü

Hemşirelik, birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme, bozulan sağlığı yeniden kazanma ve rehabilitasyonunu sağlama amacıyla hizmet veren bir meslektir. Hemşireler bu hizmeti bakım verme, yönetim, eğitim, araştırma ve danışmanlık gibi rolleri ile gerçekleştirmektedirler. Bu nedenle hemşirelik eğitiminde öğrencinin temel bilimler ve hemşirelik bilimlerinden oluşan teorik bilgiyi uygulama ile birleştirmesi sağlanmakta, böylece mezun öğrenci çalışma hayatına etkili bir biçimde ve hemen başlayabilmektedir.

Hemşirelikte Lisans programının amacı, insanın değer ve davranışlarını anlayan, sağlıklı ya da hasta bireylerin gereksinimlerini saptayabilen ve bu gereksinimler doğrultusunda sağlık bakım hizmeti verebilen bireyler yetiştirmektir. Bu amaçla verilen hemşirelik eğitimi, uluslararası standartlara, ulusal yasa, yönetmelik ve gereksinimlere yönelik olarak, bilimsel problem çözme, sürekli araştırma ve öğrenme temelinde yürütülmektedir. Bu bağlamda hemşire,  hem var olan hem de olası sağlık sorunlarının çözümünde bireyi bio-psiko-sosyal-manevi boyutuyla bir bütün olarak gören ve bilimsel problem çözme sistemi olan hemşirelik sürecini kullanan kişidir.

Hemşirelik, Dünyada ve Türkiye’de, toplumun çok gereksinim duyduğu, sayısal olarak eksikliği yaşanan ve çok çeşitli alanlarda istihdam edilme olanaklarına sahip bir meslektir. Lisans eğitim programını başarıyla tamamlayanlar; koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici hizmetlerde,  özel ve resmi sağlık kuruluşlarında, üniversite, devlet hastanesi, okul ve fabrika gibi kurumlarda, aile sağlığı merkezlerinde, çalışabilmektedirler. Yüksek lisans eğitimini tamamlamış hemşireler alanda çalışmak istediklerinde uzman hemşire’ statüsünde, hemşirelik eğitimi ve araştırma alanında çalışmak istediklerinde ise, öğretim görevli statüsünde  ya da akademik çalışmalar yapmak suretiyle  araştırma görevlisi, öğretim üyesi gibi statülerde üniversitelerde çalışabilmektedirler. Hemşirelikte lisans eğitimi sonrası mezunlarımız diplomalarının denkliği nedeni ile dünyanın birçok ülkesinde  çalışabilme olanaklarına sahiptirler.

Sosyal Hizmet Bölümü

Bir disiplin ve meslek olan sosyal hizmet, insanlar ve çevreleri arasındaki birçok karmaşık hareketliliği inceler. Sosyal hizmetin amacı, her insanın potansiyelini tam olarak geliştirmesini, yaşamını zenginleştirmesini sağlamak ve işlev bozukluğunu önlemektir. Sosyal hizmet mesleği, sorun çözmeye ve değişime odaklanmıştır. Buna bağlı olarak sosyal hizmet uzmanları toplumdaki ve hizmet verdikleri bireylerin, ailelerin ve toplulukların yaşamlarındaki değişim temsilcileridir. Sosyal hizmet birbiriyle ilişkili bir değerler, kuram ve uygulama sistemidir. Sosyal hizmetin değerleri, mesleğin ulusal ve uluslararası ahlak kurallarını temsil etmektedir.

Sosyal hizmet toplumda var olan engelleri, eşitsizlikleri ve adaletsizlikleri ele alır. Krizlere ve acil durumlara olduğu kadar, günlük kişisel ya da sosyal sorunlara da yanıt verir. Sosyal hizmet, insanlara ve çevrelerine yönelik bütüncül odağıyla tutarlı olarak pek çok vasıf, teknik ve etkinlik kullanır. Sosyal hizmet müdahaleleri öncelikle insan odaklı psikososyal süreçlerden, sosyal politika, planlama ve kalkınmaya dâhil olmaya kadar değişiklik gösterir. Bunlar hem danışmanlığı, klinik sosyal hizmeti, grup çalışmasını, sosyal pedagojik çalışmayı ve aile tedavisi ile terapisini hem de toplumda insanların hizmet ve kaynak edinmesine yardıma yönelik çabaları içerir. Müdahaleler ayrıca kurum iradesini, toplum örgütlenmesini, sosyal politikayı ve ekonomik gelişmeyi etkilemek amacıyla sosyal ve politik faaliyetlerde bulunmayı da içerir. Sosyal hizmetin bütüncül odağı evrenseldir; ancak sosyal hizmet uygulamasının öncelikleri kültürel, tarihsel ve sosyo-ekonomik koşullara bağlı olarak ülkeden ülkeye, zamandan zamana çeşitlilik gösterebilir.Sosyal hizmet bölümünden mezun olanlar “sosyal çalışmacı” ünvanıyla başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı olmak üzere sağlık, özel eğitim, gençlik, sosyal güvenlik, sosyal yardım, çalışma, yükseköğretim vb. alanlarda görev yapmaktadırlar.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

– Henüz Öğrenci Alımı Yapılmamaktadır.

 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü, toplumun beslenme durumunun saptanması, beslenme düzeyinin geliştirilmesi için çözüm yollarının araştırılması, önerilmesi ve uygulanması, ülkenin besin, beslenme plan ve politikalarının saptanması ve yönlendirilmesi, değişik yaş gruplarının besin gereksinimlerinin belirlenmesi, hastalıklara özgü diyetlerin düzenlenmesi ve uygulanması, toplu beslenme hizmeti veren kuruluşlarda yemek servisinin yönetimi ve organizasyonu gibi çeşitli alanlarda bilimsel çalışmaları yürütecek, sağlığın korunması ve geliştirilmesi ile hastalıkların tedavisi açısından toplumda yeterli ve dengeli beslenme bilincinin yerleşmesini sağlayacak insan gücünü yetiştirmeyi amaçlar.

Beslenme ve Diyetetik Bilim Dalı çok sayıda disiplinin işbirliği ile sistemli, ekip çalışmasına dayalı bir programdır. Bu bilim dalının tek ve yetkili temsilcileri ise diyetisyenlerdir. Diyetisyen, sağlıkla ilgili herhangi bir yüksek öğretim kurumunun en az 4 yıllık (bir yıl hazırlık ile 5 yıl) Beslenme ve Diyetetik eğitim-öğretim programını tamamlayarak “Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması” ile “Diyetisyen” unvanı alarak diyetisyenlik mesleğini yapmaya ve uygulamaya hak kazanan kişidir.

Diyetisyenler koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin her basamağında görev alabilirler. Diyetisyenler, akademisyenliğin yanı sıra, yataklı tedavi kurumlarında, çocuk ve yaşlı bakımevlerinde, yemek fabrikalarında, toplu beslenme yapılan yerlerde, sporcu sağlığı merkezlerinde, özel beslenme-diyet merkezlerinde, gıda-ilaç sanayinde, görsel-yazılı basında beslenme programlarının hazırlanmasında ve yürütülmesinde görev alırlar.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

– Henüz Öğrenci Alımı Yapılmamaktadır.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ülkemizde sağlık sektöründe nitelikli fizyoterapistler yetiştiren, sağlık alanında kanıta dayalı eğitim ve araştırma olanakları sağlamayı amaçlayan bir bölümdür. Bölümün güncel bilimsel gelişmeler örnek alınarak çağdaş bir anlayışla hazırlanan eğitim programı dört yıldır. Eğitim programı hareket sistemi problemlerinde, tedavi programını planlama ve uygulamaya yönelik, temel bilimler, klinik bilimler, mesleki dersler, araştırma metodolojisi, seminerler ve klinik çalışmayı kapsamaktadır.

 

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL