Fakülteler

Ziraat Fakültesi

Genel Bilgi Ziraat Fakültesi; 23 Mart 2012 tarih ve 28242 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/2883 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ¨Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi¨ adı ile kurulmuştur. 2809 sayılı..

Ziraat Fakültesi

Genel Bilgi

Ziraat Fakültesi; 23 Mart 2012 tarih ve 28242 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/2883 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ¨Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi¨ adı ile kurulmuştur. 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu’nun ek 30. maddesi gereğince 27 Mart 2020 tarih ve 2319 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile adı ¨Ziraat Fakültesi¨ olarak değiştirilmiştir.

Fakültemizin kuruluş amacı, Ülke tarımının gelişmesine katkıda bulunmak, gelişen teknolojiyi tarıma entegre ederek başta bölgemiz olmak üzere mevcut tarımsal sorunlara çözüm üretmek ve nitelikli Ziraat Mühendislerini yetiştirmektir. Fakültemiz, Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesinde bulunmaktadır.

Fakültemiz bünyesinde, Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Biyosistem Mühendisliği, Tarla Bitkileri ve Tarımsal Biyoteknoloji lisans programları ile Bitki Koruma Yüksek Lisans ve Bitki Koruma Doktora Programları mevcuttur. Fakültemizin akademik kadrosunda; 4 Profesör, 7 Doçent, 7 Doktor Öğretim Üyesi, 6 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

Fakültemizde Eğitim-Öğretim faaliyetleri 2015-2016 yılında Bitki Koruma Bölümünün öğrenci alımı ile başlamıştır. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Biyosistem Mühendisliği ve Tarla Bitkileri Bölümlerine de öğrenci alınmış olup, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında toplam lisans öğrenci sayımız 227’e ulaşmıştır. Fakültemiz 2018-2019 yılında ilk mezunlarını vermiştir.

Bahçe Bitkileri Bölümü

Genel Bilgi

Bahçe Bitkileri bölümünün amacı; Meyvecilik, Bağcılık, Sebzecilik ve Süs Bitkileri yetiştiriciliği, ıslahı, bitki fizyolojisi ve bahçe ürünlerinin muhafazası ve pazara hazırlanması konularında kamu ve özel sektörün gereksinimlerini karşılayabilecek çağdaş bir ziraat mühendisinin iş hayatında gerek duyacağı bilgi altyapısı üzerine inşa edilen teorik ve uygulamalı eğitim vermek, bilimsel, tarafsız ve analitik düşünebilen, problemlere çözüm getirebilen, çevre bilinci gelişmiş, dinamik, bahçe bitkileri yetiştiriciliği konusunda donanımlı Ziraat Mühendisleri yetiştirmektir.

Ayrıca, araştırmalarla bölüm konuları ile ilgili bilgi üretmek, bu bilgileri bilimsel toplantılarda duyurmak, ilgili kişi ve kuruluşlara ulaştırarak toplum ile paylaşmak, üniversite ile özel sektör arasında işbirliği çalışmaları yürüterek bahçe bitkilerinde ıslah, yetiştirme ve değerlendirme alanlarının gelişmesine katkıda bulunmak da bölümün amaçları içerisinde yer almaktadır.

Bahçe Bitkileri Bölümünden mezun olan öğrenciler T.C. Tarım Orman Bakanlığı başta olmak üzere değişik kamu kuruluşlarında görev alabilmekte, Ziraat Bankası ve diğer bazı bankalar, Tarım Kredi Kooperatifleri, Belediyeler, özel tohumculuk ve fide-fidan üreten işletmeler ile bahçe bitkileri ürünlerini işleyen fabrikaların kalite kontrol ve muhafaza birimlerinde, meyve-sebze muhafaza depolarında, özel çiftlikler ve seracılık işletmelerinde çalışabilmekte, ayrıca özel danışmanlık hizmeti verebilmekte, tohum-gübre ve zirai ilaç bayiliği yapabilmekte, isterlerse kendileri özel yetiştiricilik birimlerini kurup işletebilmekte veya üniversitelerde akademik kariyer yapabilmektedirler.

Bitki Koruma Bölümü

Genel Bilgi

Bitki Koruma Bölümünün amacı eğitim ve öğretimin kalitesini arttırarak, düzeyini evrensel normlara ulaştırmak; özgür, bilimsel düşünceye ve bilimsel çalışma disiplinine sahip, insan ve çevre sağlığını göz önünde bulunduran, Bitki Koruma sorunlarının çözümünde entegre mücadele yöntemlerinin hayata geçirilmesini sağlayabilecek nitelikli Ziraat Mühendislerinin yetişmesini sağlamaktır. Bunla birlikte ülke ve bölge tarımının bitki koruma sorunlarının çözümüne katkı sağlayacak elemanlar yetiştirmek; doğal kaynakların sürdürülebilir bir yaklaşımla kullanılabilmesine olanak sağlayacak bilgaileri üretmek ve yaymak; Bitki Koruma alanında eğitim ve araştırmalarıyla uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen bilim dünyası ile örgütsel bağları gelişmiş, yeni bilimsel açılımlara öncülük edebilen, değişen dünya koşullarında aranan niteliklere sahip uzmanlar yetiştirmek diğer amaçlarıdır.

Bitki Koruma Bölümünden mezun olacaklar, Ziraat Mühendisleri Üniversitelerde, Tarım Bakanlığına bağlı Araştırma Enstitülerinde, Zirai Karantina Müdürlüklerinde, Tarım İl Müdürlüklerinde, Belediyelerde, Devlet Su İşleri ve benzeri kamu kurumlarında görev almaktadırlar. Özel sektörde ise kendi ilaç bayilerini açabilecekleri gibi, tarım ilaçları üreten ve pazarlayan şirketlerde, tarımsal üretim gerçekleştiren farklı büyüklüklerdeki işletmelerde görev almaktadırlar. Bununla birlikte, Ziraat Bankasına bağlı birimler, Şeker Fabrikaları A.Ş, Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri, Tarım Kredi Kooperatifleri, Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet İstatistik Enstitüsü, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Milli Prodüktivite Merkezi, İhracatı Geliştirme Merkezi, TRT, Ticaret Odaları , Ticaret Borsaları Sanayi Odaları, İhracatçı Birlikleri ve tarım ürünleri dış ticareti yapan firmalarda istihdam edilme imkanına sahip olacaklardır.

Biyosistem Mühendisliği

Genel Bilgi

Biyosistem Mühendisi, canlı ekolojisinin özelliklerinin sistem yaklaşımıyla araştırılması, doğal dengenin korunarak geliştirilmesine yönelik teknolojilerin üretilmesi ve sistem yönetimi konularında çalışması olarak tanımlanmaktadır. Bu noktada, programın amacı, güncel gelişme ve gereksinimlere bağlı olarak Biyosistem Mühendisliği ile ilgili bağımsız araştırma yapabilen ve bilgisayar ile bilgi teknolojilerini kullanabilen, grup çalışmasına yatkın, analitik düşünebilen, tasarım bilgisine ve deneyimine sahip olan, problemlerin tanımlanması, detaylandırılması ve çeşitli bilgi esaslarına göre olası çözümler geliştirebilen, belli konularda bilgiye ulaşan, bu bilgileri derleme ve derlediği bilgileri bir topluluk önünde sunabilme becerisine sahip, gerek yurt içinde gerekse yurdışında hizmette bulunacak mühendisler yetiştirmektir. Ayrıca, insan ve yaşadığı çevre sistemi ile ilgili diğer canlılarla bilimsel ilkelerin, sağlığın korunması ve hastalıkların iyileştirilmesi çalışmalarının uygulanması Biyosistem Mühendisliği Bölümünün avantajlarındandır. Bununla birlikte, arazi ve su kaynakları tarımsal mekanizasyon, tarımsal inşaat ve tarımda enerji kullanımı konularında tarım sektörünün gereksinim duyduğu bilginin üretilmesiyle evrensel bilime katkıda bulunarak, gerek bölgesel gerekse uluslararası boyutta doğal yapıya zarar vermeden, çevreyle dost, sürdürülebilir bir tarım anlayışıyla verim artışı sağlayan uygun tarım tekniklerinin geliştirilmesi de bölümün hedefleri arasındadır.

Biyosistem Mühendisliği Bölümünden mezun olan öğrencimiz, Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlar, Ziraat Bankasına bağlı birimler, Şeker Fabrikaları A.Ş., Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri, Tarım Kredi Kooperatifleri, Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet İstatistik Enstitüsü, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Milli Prodüktivite Merkezi, İhracatı Geliştirme Merkezi, TRT., Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları, Sanayii Odaları, İhracatçı Birlikleri, tarımsal ilaç, gübre, yem ve tohumluk üretimi ve pazarlamasını yapan firmalar ve tarım ürünleri dış ticareti yapam firmalarda istihdam edilme imkanına sahip olacaklardır.

Tarla Bitkileri Bölümü

Genel Bilgi

Gıda üretiminin Dünya nüfusunun ihtiyacını karşılamakta zorlandığı günümüzde; buğday, pirinç ve baklagiller gibi milyonların temel besin maddesini oluşturan “Tarla Bitkileri”; üretimi yapılan tarımsal bitkilerin en başında gelmektedir. Daha az alanda, daha fazla ve daha doğal ürün elde etmek için gelişmiş yetiştirme ve ıslah çalışmaları Tarla Bitkileri bölümünün ana konusunu oluşturmaktadır.

Tarla Bitkileri Bölümü sadece gıda olarak kullanılan “Tahıl ve Baklagillerin” yetiştirilmesi ve ıslahı değil; hayvansal üretimin temelini oluşturan “Yem Bitkilerinin” yetiştirilmesi ve ıslahı, ilaç ve kozmetik endüstrisinin ham maddelerini oluşturan “Tıbbı-aromatik Bitkilerin” yetiştirilmesi ve ıslahı, tekstil, gıda, yakıt vb. endüstrisinin ham maddelerini sağlayan “Endüstri Bitkilerinin” yetiştirilmesi ve ıslahı konularını da içine almaktadır.

Bu bölüm kapsamında; gerek gıda, gerek yem bitkisi gerekse endüstriyel amaçlı olsun bilinen tarla bitkilerinin yetiştirme ve ıslah çalışmalarının tüm aşamaları yürütülmektedir. Bir yandan yeni çeşitlerin geliştirilmesine çalışılırken, diğer yandan bu çeşitlerin her türlü genetik ve tarımsal özellikleri araştırılmaktadır.

Tarla Bitkileri Bölümünden mezun olan Ziraat Mühendisleri; Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı merkez ve taşra teşkilatlarında, Tarımsal Araştırma Enstitülerinde, ayrıca şeker, un, yem ve yağ fabrikalarında, değişik Bakanlıklarda, belediyelerin imar, fen işleri, park ve bahçeler birimleri, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne (DSİ) bağlı merkez ve taşra teşkilatlarında, meslekle ilgili Araştırma Enstitüleri gibi alanlarda yetki ve görev alarak çalışma imkânı bulabilirler. Ayrıca özel çalışma alanlarında özellikle tarla bitkileri tohumculuğu yapan şirketlerde, ilaç bayilerinde, seralarda çalışma imkânına sahiptirler.

Tarımsal Biyoteknoloji

Genel Bilgi

Tarımsal Biyoteknoloji

Bitki, hayvan veya mikroorganizmaların tamamı ya da bir parçası kullanılarak yeni bir organizma (bitki, hayvan ya da mikroorganizma) elde etmek veya var olan bir organizmanın genetik yapısında arzu edilen yönde değişiklikler meydana getirmek amacı ile kullanılan yöntemlerin tamamına Biyoteknoloji denmektedir.

Biyoteknoloji; temel biyoloji bilimleri, mühendislik ve bilişim teknolojilerinin iç içe geçtiği ve bir arada kullanıldığı geniş bir disiplindir. Tıp, ilaç, tarım ve hayvancılık, elektronik ve haberleşme, savunma sanayii, malzeme bilimleri ve gıda endüstrisi biyoteknolojinin başlıca uygulama alanlarıdır.

Tarımda biyolojik girdilerin en iyi şekilde yetiştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla eğitim ve araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi Ziraat Fakültelerinin asıl faaliyet alanlarını oluşturmaktadır. Temel olarak hızla artan dünya nufusunun yeterli ve dengeli beslenmesini sağlamayı hedefleyen tarımsal biyoteknoloji; bitki ve hayvanlara ait hücre, embriyo, organ kültürleri, genetik yapıların incelenmesi, gen dizilerinin çıkarılması, böylece yeni genotiplerin ortaya çıkartılması bu bilgilerin klasik ıslahta kullanılması veya doğrudan gen transferi ile transgenik genotiplerin yaratılması özellikle tarımın değişik alanlarında fonksiyon gösteren gıda ve yem endüstrisinden, gübre, tekstil, deterjan sektörüne kadar geniş bir yelpazede kullanılan enzimleri üreten mikroorganizmaların bulunması, genetik olarak tanımlanması, verimin artırılması için genetik olarak değişikliğe uğratılması gibi tamamen laboratuar ortamında gerçekleştirilecek uygulamaları kapsar.

Bölümümüzde dünya tarımında çok geniş uygulama alanlarına sahip biyoteknoloji ve yöntemleri hakkında bilgi sahibi olan, bilimsel düşünceyi özümsemiş, bitkisel ve hayvansal üretime yeni ve uygulamalı bir bakış açısı ile yaklaşabilen, Tarımsal Biyoteknoloji alanında uzman Ziraat Mühendisleri yetiştirilmesi amaçlanmaktadır

 

Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü mezunlarının çalışma alanları:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve ilgili kuruluşları

Araştırma Enstitüleri

Biyoteknoloji Enstitüleri

Tohumculuk, fide-fidan, seracılık sektörleri

Tarımsal Analiz Laboratuvarları

Faaliyet alanı Biyoteknoloji olan özel sektörler

Zirai Karantina ve İl Kontrol Laboratuvarları

Araştırıcı ve öğretim üyesi olarak Üniversiteler

Tarım Kredi Kooperatifleri

Yem sanayi

Belediyeler ve kurumları

Ziraat Bankası ve diğer kamu kurum ve kuruluşları

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL