Fakülteler

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Genel Bilgi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanun’un ek 30. maddesine göre Bakanlar Kurulu’nca 01.02.2010 tarihinde, evrensel düşünce ve değerlere sahip, sorunlara analitik yaklaşabilen, estetik..

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Genel Bilgi

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanun’un ek 30. maddesine göre Bakanlar Kurulu’nca 01.02.2010 tarihinde, evrensel düşünce ve değerlere sahip, sorunlara analitik yaklaşabilen, estetik duyarlılıkları gelişmiş, yaratıcı ve yenilikçi ürünler ve mekânlar tasarlarken niteliği ve doğayı göz ardı etmeyen, insan ve topluma öncelik veren,  bilgisayar ve enformasyon teknolojilerini tasarım süreçlerine uygulayabilen, meslek sorumluluklarına ve özgüvene sahip bireyler yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Amacımız, Düzce Üniversitesi misyonu ve vizyonu bağlamında; ülke ve dünya kültürüne sanat yoluyla katkıda bulunacak evrensel düşünce ve değerlere sahip;  özgün düşünen, teknolojiye hakim, estetik bilinci gelişmiş, disiplinlerarası işbirliği kurabilen, etik değerlere  bağlı, adalet duygusu gelişkin, toplum ve bilim dünyasına saygılı, yenilikçi ve özgürlükçü, çoksesli, araştıran ve sorgulayan sanatçı ve tasarımcılar yetiştirmektir.

Hedefimiz, insanlık tarihinin başlangıcından bu yana ilerlemenin temelini oluşturan sanat ve tasarım konusunda, eğitim ve öğretim kalitesini, günümüz sanat değerleri ve teknolojisi göz önünde bulundurarak artırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen bir kuruluş olmak, fakültemizi kültürel ve sanatsal alanda bir çekim merkezi haline getirmektir.

Fakültemizdeki Bölümler:

 • Mimarlık
 • Müzik
 • Heykel
 • Resim
 • Sahne Sanatları
 • Radyo Televizyon ve Sinema
 • Görsel İletişim Tasarımı
 • İç Mimarlık(*)
 • Sanat Yönetimi(*)
 • Geleneksel Türk Sanatları(*)
 • Endüstri Ürünleri Tasarımı(*)
 • Temel Sanat Bilimleri(**)

*Henüz öğrenci alınmamaktadır.  

**Öğrenci almayan bir bölümdür.

 

Mimarlık

Mimarlık, yaşamımız için en temel gereksinimlerden olan, barınma gereksinimi ile ortaya çıkmış, zaman içinde insan yaşam çevrelerini, oda ölçeğinden kent ölçeğine kadar geniş bir yelpazede, mimarlığın üç temel ilkesi olan işlevsellik, sağlamlık ve estetiğin yanı sıra, kültür, teknoloji ve çevre bağlamında ele alan dünyanın en eski mesleklerden biridir. Tıp ve hukuk ile birlikte mimarlık, eğitim kurallarına özel önem verilen, standartları yüksek tutulan ve AB normlarına göre seçilmiş üç meslek dalından biridir.

Mimarlık eğitimi öğrenciye tasarlama kuram ve yöntemlerini, yapım sistem ve teknolojilerini, sanat ve mimarlık tarihini, toplumsal yapıyı, psikolojik ve ekonomik etmenleri, doğal ve kültürel çevreyi dikkate alarak özgün tasarımlar yapma becerisini kazandırır. Tarihî ve kültürel varlıkların dökümlerinin yapılması, korunması, restorasyonu ve gelecek kuşaklara aktarılması da mimarlık mesleğinin topluma karşı olan görevlerindendir. Mimarlık eğitimi almakta olan bir öğrenci, açık fikirli, eleştirel ve çok boyutlu düşünebilen, sorgulayan, görsel algısı ve toplumsal farkındalığı yüksek, disiplinler arası çalışabilen, sanatsal birikime ve sorumluluk duygusuna sahip olma gibi nitelikler kazanır. Bu anlamda mimarlık bir meslekten öte, bir yaşam tarzıdır.

Mimarlık eğitiminin temelinde özgün tasarıma ulaşmak için, yaparak öğrenilen, karşılıklı iletişime dayanan bir sistem bulunur. Tasarım süreci, her öğrencinin farklı bakış açısı, algı, ardalan ve becerilerine dayandığı ve böylece kişiye özel olduğu için, tasarım stüdyolarındaki yaklaşımlar öğrenci merkezlidir.

Ülkemizin ekonomik yapısı içinde inşaat sektörü, halen çok sayıda istihdam yaratan lokomotif sektörler arasındadır. Ayrıca ülkemizin en etkin deprem kuşaklarından birisi üzerinde yer alması da mimarlık eğitiminde bilinçli, sürdürülebilir tasarım ve uygulamayı daha da önemli kılmaktadır. Bu nedenle öğrencilerin eğitimleri sırasında büro ve şantiye stajı yapmaları da zorunludur.

Mezunlarının Mimarlar Odası’na kayıt olarak Mimar yetkisi, ünvanı ve sorumlulukları ile çok çeşitli çalışma alanı bulunmaktadır. Mezunlarımız kendi bürolarında serbest mimarlık yapabilecekleri gibi, mimarlık, inşaat ve denetim bürolarında ya da şantiyelerinde ücretli çalışabilirler. Yapı elemanları ve malzemelerinin tasarlanması, üretilmesi, geliştirilmesi ya da uygulanması ile ilgili endüstrilerde, görsel tasarım gerektiren bilişim teknolojilerinde, özellikle belediye ve bakanlıklar gibi çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma olanağına sahiptirler. Mezunlarımız, lisansüstü eğitimlerine devam ederek, eğitim alanlarında akademisyen ya da çeşitli kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilirler. Diğer yandan, edindikleri tasarım becerisi ve kültürel altyapıyla örneklerine sıkça rastladığımız edebiyat, sinema, müzik, medya gibi yaratıcı alanlarda da başarılı olmaları mümkündür.

Müzik

Müzik Bölümümüzün amacı, ulusal müzik kültürümüzün değerlerine sahip çıkan, bu değerleri çağdaş yaşamın gereksinimlerini karşılayacak nitelikte, teknik, yaratıcı ve özgün düşünceye sahip, teknolojiye hakim, estetik bilinci gelişmiş, disiplinler arası işbirliği kurabilen, etik değerlere bağlı, adalet duygusu gelişkin, topluma saygılı, yenilikçi ve özgürlükçü, çok sesli, araştıran, sorgulayan sanatçı kadrolar yetiştirmektir.

Müzik Sanatı konusunda, gelenek ve çağdaşlık kavramlarının dengeli uyumu ile hazırlanan eğitim programımız ve alanında yetkin öğretim elemanları ile müzik eğitimi ve öğretiminde bölgenin önde gelen, uluslararası düzeyde tercih edilebilen ve örnek olan öncü bir bölüm olmak hedefimizdir.

Müzik bölümümüz 2015-2016 Eğitim öğretim yılında lisans düzeyinde öğrenci alımına başlamış olup, Türk Müziği Anasanat Dalı’nda öğrenci yetiştirmektedir.

Resim

Resim Bölümümüz, günümüz sanatının disiplinlerarası özelliklerine uygun olarak, sanat üretiminde farklı disiplinleri birlikte kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip sanatçılar yetiştirmeyi amaçlar. Bu sebeple öğrencilerin kuramsal ve uygulama sorunlarını kavramaları ve bunları kendi özgün yaklaşımlarıyla yorumlayarak yapıt üretmeleri için düşünsel ve fiziksel bir ortam hazırlar.

Programımızın eğitsel odağı, teknik beceri ile sanatsal yaratıcılığı buluşturmaya yöneliktir. Bu sebeple, bölümümüzün eğitim programı, profesyonel standartlar düzeyinde bir sanat donanımı vermek amacıyla çağdaş ölçütler dikkate alınarak tasarlanmıştır. Burada amaç, öğrencilere sanat kültürü ve sanat donanımı kazandırmaktır.

Bu amaçlar doğrultusunda şekillenen resim bölümümüz; genç, çağdaş ve yeniliklere açık akademik kadrosuyla dikkat çekmektedir. Bu kadro sanatçı- eğitimci kimlikleriyle kurdukları ulusal ve uluslararası bağlantıları, deneyimleri ve Türkiye’nin farklı üniversitelerinden almış oldukları sanat eğitimleriyle bölümün daima dinamik ve ilerici yapısını güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Heykel

Nesne olarak heykel; geleneksel ve çağdaş malzemelerin dışında fotoğraf, video, bilgisayar, performans, enstalasyon ve ses unsurunu da kapsayarak nesnenin geleneksel sınırlarını genişletmiştir.

Heykel sanatına eklenen yeniliklerin getirdiği felsefi anlayış ve heykelin yeni uygulama alanları heykel sanatının çağdaş formunu oluşturmuştur. Bu yeni anlayış Plastik Sanatlar alanında eğitim veren ve bu konuda  öncülük eden bazı üniversitelerin bölüm adlarına ekleme yapmalarına neden olmuştur

Heykel sanatının geniş yelpazesi diğer bölümlerin de kullanım yörüngesine girdiği kadar diğer bölümlerde heykel sanatının eğitim programına girmiştir. Plastik Sanatlar alanında eğitim veren diğer bütün bölümler de heykel bölümü için geçerli olan değişim sür Heykel sanatının geniş yelpazesi diğer bölümlerin de kullanım yörüngesine girdiği kadar diğer bölümlerde heykel sanatının eğitim programına girmiştir. Plastik Sanatlar alanında eğitim veren diğer bütün bölümler de heykel bölümü için geçerli olan değişim sürecini yaşamış, günümüz  sanat formunun oluşturulmasında ki ortak paydadır.

Heykel uygulamalarında öğrencilerin yaratıcılık ve  yorum yeteneklerini geliştirecek    temel teknik bilgilerin aktarımı. Teorik araştırmalar  ve pratik uygulamalarla  heykel sanatında  güncel ve geçmiş kültürel birikimin  öğrencilere kazandırılması amaçlanmaktadır.

Heykel Sanatçılığı, anıtsal ve mimari uygulamalar, çevre tasarımcılığı, özel sanat eğitimciliği, sanat danışmanlığı, üç boyutlu  tasarım-uygulama alanları, 3B modelleme, animasyon,  sinema-tv ve sahne dekoratörlüğü-özel efektler gibi alanlarda çalışma olanakları  vardır.

Sahne Sanatları Bölümümüz Hakkında

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Ana Bilim Dalı  2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında, merkezi sistem sınavı ile ilk öğrencilerini almıştır.

Misyon:

Tiyatro sanat ve bilimini geliştirmek amacıyla Tiyatro bilimine kaynaklık edecek akademik bilgiyi üreterek, Tiyatro sanatına yön verecek donanımlı sanatçıları yetiştirecek bir eğitim vermek.

Vizyon:

Tiyatro sanatı ve bilimi alanında, ülkemizin gereksinimlerini karşılayacak nitelikte sanatsal / akademik düzeyde tam donanımlı bireyler yetiştirerek örnek kalitede öncü bir kurum olarak tanınmak.

Eğitim:

Sahne Sanatları Bölümü  Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Anabilim Dalı, Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı ve Oyunculuk Anasanat Dalı adı altında  nitelikli sanat ve bilim insanları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Ortak ve seçmeli dersler aracılığıyla birbirinden beslenen bu  üç farklı öğretim programının her birinin öğretim süresi dört yıldır. Yetenek sınavları aracılığıyla bölüme kabul edilen öğrenciler, okudukları programa özgü ana dersleri takip etmek dışında, Tiyatro Tarihi, Tiyatro Kuramları, Oyun incelemesi, Türk Tiyatrosu, Toplumbilim, Sahne Uygulaması, Eleştiri Kuramları gibi ortak dersler aracılığıyla tiyatroyu bütüncül olarak kavrayacaklardır.

Bölümden mezun olacak öğrenciler, Devlet ve Şehir Tiyatrolarında, Özel Tiyatrolarda, Televizyon ve Radyo kanallarında; oyuncu, dramaturg, eleştirmen, metin yazarı ve program koordinatörü olarak çalışma olanağı bulabilirler.

Oyunculuk Anasanat Dalı:

Oyunculuk Anasanat Dalının öğrenim programı,  diğer dallarla birlikte alınan teorik dersler dışında, Doğaçlama, Rol, Mimik, Hareket, Dans, Eskrim; Konuşma Sanatı ve Tekniği, Şan, Oyunculuk Yöntemleri, Kamera Oyunculuğu gibi geniş bir yelpazeden oluşmaktadır. Programın amacı; en temel enstrümanı olan bedenini yetkince kullanabilen, eleştirel düşünebilen, entelektüel kapasitesi yüksek yaratıcı oyuncular yetiştirmektir.

Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı:

Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı tiyatro, sinema, radyo TV reklam yazarlığı gibi Dramatik Yazarlık alanlarında ürün verecek metin yazarları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Öğrencilere dramatik yazarlık tekniğinin gerektirdiği bilgi ve uygulamaların yanı sıra, Dramaturgi Tiyatro Eleştirmenliği ve Tiyatro araştırmacılığı alanlarında gerekli formasyonu kazanacakları bir eğitim öğretim programı uygulanacaktır.

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Anabilim Dalı:

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji programı, yazılı anlatım biçimlerinin tümünün incelendiği, dramatik estetiğin temel ilke ve öğelerinin öğretildiği, tiyatronun bilimsel yönüne vurgu yapan, bütünüyle kuram ve eleştiri eğitimine odaklanan, ülkemiz tiyatrosunun uluslararası alanda tanınması ve tiyatro teorisi ve eleştirisi alanının mevcut niteliğinin geliştirilmesi için çalışmalar yapacak; tiyatro teorisyenleri, eleştirmenleri ve dramaturgları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Radyo, Televizyon ve Sinema

Günümüzde sürekli değişerek gelişen ekonomik, sosyal ve teknolojik koşullar, bu alanlardaki bilginin de buna bağlı olarak aynı hızda bir yerden başka bir yere taşınması, her geçen gün daha da önemli hale gelmektedir. İletişim teknolojilerinde kaydedilen ilerlemeler, bilimsel ve sanatsal ürünlerin üretim ve yayılım sürecine de etki etmektedir.

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümümüzde disiplinlerarası bir olgu olarak iletişim temelli bilim ve sanat eserlerinin üretilmesinde, çağın toplumsal ve estetik normlarına özgü ürünlerin ortaya çıkarılması ve hedef kitlelere ulaştırılması amaç edinilmektedir. Bölümümüzün eğitsel odağında, sanatsal üretkenlik ve teknik bilgi/becerinin sentezlenmesi yer almaktadır. Bölüm öğrencilerine sanatsal, kültürel ve donanım odaklı kuramsal ve teknik bilgi/becerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Bu hedef ve amaçlar doğrultusunda şekillenen bölümümüz, yeniliklere açık, dinamik ve güçlü kadrosuyla dikkat çekmektedir.  Sanatçı ve eğitimci yönleriyle ön plana çıkan eğitim kadromuz, sektörel ve teknik anlamda ulusal ve uluslararası üniversitelerle kurdukları bağlantıları, ülkemizin farklı üniversitelerindeki deneyimlerinden sahip oldukları sanatsal ve teknik altyapıları ile bölümümüze en üst düzeyde katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Anabilim ve Anasanat Dalları:

1) Radyo Televizyon Anabilim Dalı

Radyo Televizyon Bölümü, alanında donanımlı, temel sanatsal ve mesleki prensipler açısından duyarlı, çalışmalarında titiz ve kendisini yenilemeye açık araştırmacılar, yazarlar, görüntü yönetmenleri ve yönetmenler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Dört yıllık (sekiz yarıyıl) eğitimde öğrenciler, sinema ve televizyon bölümünün alt yapısını oluşturan hareket, görüntü, senaryo, yönetim, kurgu gibi yaratıcı ve teknolojik ögelerle örülü uygulama derslerin yanında, İletişime Giriş, Medya Analizleri, Popüler Kültür ve Medya, Medya Tarihi, Medya Politikaları, Genel Sanat Kültürü ve Yabancı Dil gibi kuramsal derslerin yanı sıra sektörde staj olanaklarıyla da mesleğe hazırlık imkânları bulunmaktadır. Ayrıca alanla ilgili akademik kariyer yapmak isteyen öğrenciler için Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde Yüksek Lisans Programı 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci kabulüne başlamakla birlikte, en kısa sürede Doktora Programı da açılacaktır.

2) Sinema Anasanat Dalı

Sinema Anasanat Dalı, Sinema alanında sinema sektörümüzde çalışmış,  ulusal ve uluslararası  sinema filmlerinde reji, yapım, senaryo, mekan tasarımı alanlarında üst düzeyde görevlerde bulunmuş akademisyen kadrosu ile, sinema alanında donanımlı, temel sanatsal ve mesleki prensipler açısından duyarlı, çalışmalarında titiz ve kendisini yenilemeye açık araştırmacılar, yazarlar, görüntü yönetmenleri ve yönetmenler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu bölümden mezun olacak genç arkadaşlar, sinema yapımcılığı ve televizyon yayıncılığı konularında; yapım, yönetim, görüntü, kurgu, ses, post prodüksiyon, senaryo yazımı  alanlarında uzmanlaşarak iş bulma olanağına sahip olacaklardır.

Temel Sanat Bilimleri

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Temel Sanat Bilimleri Bölümü, fakültemizin tüm bölümlerinin  faydalanabileceği temel sanat/tasarım dersleri ile kuramsal dersleri tasarlamak ve koordine etmek amacıyla öğrenci almayan bir bölüm olarak 2015 yılında kurulmuştur. Temel sanat öğelerinin kavranması ve bilgilerin hem uygulamalı hem de kuramsal alanda deneyimlenmesi için zorunlu ve seçmeli kategorilerde hazırlanan dersler, öğrencinin sanat ve tasarım alanlarına, geçmişin ve bugünün sanatına dair genel bir bakış açısı geliştirmesine katkıda bulunacaktır.

Çağımızın genel eğilimi doğrultusunda, sanatsal ve bilimsel disiplinler kendi sınırlarını aşarak birbirine yaklaşmakta ve etkileşime geçmektedir. Disiplinlerarasılık, sanat ve tasarım alanlarında önce kendi içinde bir zenginleşme yaratarak sınırların erimesini sağlamış, sonrasında sosyoloji, felsefe, çevrebilim, siyaset gibi farklı disiplinlerle ortak çalışma alanları üretmiştir. Çağdaş bir sanat eğitimi için bu bilinçle şekillenen sanat kavramları, sanat tarihi, estetik, sanat felsefesi, sanat psikolojisi, sanat sosyolojisi, sanat yapıtları analizi, mitoloji ve ikonografi gibi kuramsal derslerle yapılandırılan Temel Sanat Bilimleri Bölümü, fakültemiz için bir ortak payda sağlamaktadır. Derslerin içerikleri ve kredileri belirlenirken diğer bölümlerin ihtiyaçları gözetilmekte ve programlar ortak bir çalışma sonucunda oluşturulmaktadır.

İç Mimarlık

Bölümümüze henüz öğrenci alınmamaktadır.

Misyon:

Düzce Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü’nün temel görevi; uluslararası standartlar temel alınarak yaratıcı, lider nitelikli ve girişken kimlikli, ilgili disiplinlerle birlikte çalışabilme yetisine sahip olmasının yanında takım çalışmasına uygun, teorik eğitimin pratikle bütünleştiği, araştırma, uygulama ve sanatsal yetileri gelişmiş iç mimarlar yetiştirmektir.

Vizyon:

Düzce Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü’nün vizyonu günümüz üniversite eğitimindeki gelişmeler doğrultusunda gerek eğitim gerek altyapı olarak örnek kalitede bir kurum olmayı hedeflemekle birlikte bilimsel ve teknolojik olduğu kadar sanatsal ve düşünsel boyutları meslek pratiğine dönüştürecek iç mimarlar yetiştirmek amaçlanmıştır.

Görsel İletişim Tasarımı

Görsel İletişim Tasarımı Lisans Programı, 2022-2023 akademik yılında ilk kez öğrenci alacaktır. Bölümümüze merkezi sınav sistemi (sözel puanı) ile yerleştirme yapılmaktadır.

Misyon:

Görsel iletişim tasarımının kavram, kuram ve tekniğini; tasarım kültüründen beslenerek yaratıcı düşüncenin bakış açısı ile becerilerini özgün bir şekilde ortaya koyabilecek, düşünsel, sanatsal ve teknik bilgiye sahip tasarımcılar yetiştirmektir.

Vizyon:

Akademik alanda ve görsel iletişim tasarımı sektöründe (yayınevleri, grafik-animasyon ve multimedya yapım şirketleri, reklam ve grafik tasarım ajansları, firmaların tasarım merkezleri,  vb. gibi) yer alacak sanatsal ve akademik düzeyde donanımlı tasarımcılar yetiştirmek; örnek, kalitede öncü bir kurum olarak tanınmak.

Geleneksel Türk Sanatları

Bölümümüze henüz öğrenci alınmamaktadır.

Misyon:

Geleneksel El Sanatları bölümü, alanında farklı disiplinlerden beslenerek, ülkemize özgü değerlerin ve motiflerin korunması, aktarılması ve yeniden uygulanması noktasında öncü bir yaklaşıma sahiptir. Program kapsamında ülkemizce sahip olunan kültür miraslarının korunması ve çoğaltılarak gelecek nesillere bırakılabilmesi amaçlanmaktadır.

Vizyon:

Geleneksel El Sanatları Bölümünün vizyonu; alanında yetkin, akademik bilgi birikimine sahip ve geleneksel kültürden gelen bilgiyi günümüz teknolojilerini kullanarak şekillendirecek nitelikte tasarımcılar yetiştirmek, kalitesi ile örnek bir kurum olmaktır.

İçerikler Düzce Üniversitesi Resmi Web Sitesinden Bilgilendirme Amaçlı Alınmıştır.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL